novinky a aktuality :

  2010-09-21 | novinka
Hvìzdná pìchota se, jako tradiènì, po pùl roce znovu hlásí. Máme se stále skvìle. Narodilo se nám do guildy pár miminek, tak se teï pyšní rodièe radìji vìnují tomu svìtu tam venku. Smolda se rozhodl jít svou vlastní cestou a my mu pøejeme hodnì úspìchù v Temném ráji. Deathwing už se po zimì poøádnì vyspal a zaèal s náma zase bìhat a Sirtar pro zmìnu usnul, chemie ho upoutala víc než jeho kreslená postavièka tady u nás. S Brotherhoodem jsme jako každoroènì absolovovali spoleèný sraz, tentokrát jsme zajeli do druhého nejvìtšího mìsta Èeské republiky a zažili úžasné ètyøi dny. Legoušek nám na srázek dovezl papínka, kterého jsme hned po pøíjezdu vzali za èlena a teï pøemýšlíme, za co by asi hrál, kdyby vìdìl, co je taková UO za hru. Pro tentokrát to je z nebe asi všechno, tak se pøátelé mìjte a nashledanou pøíštì.
 
  2010-02-08 | novinka
Rok se s rokem sešel a tak jsme se sešli také, abychom dali hlavy dohromady a hezky vám tu sepíšeme, co se u nás událo. I když se teda moc vìcí nestalo, øekli bychom že vlastnì nic, ale to bychom pìknì kecali. Tøeba takovej Smolda už není adept, vzali jsme ho mezi èleny, aby nám do toho taky mohl trochu kecat. Pøibylo nám pár adeptíkù, ze kterých už jsou taky èlenové. Dudek poøád øval, že je doživotní adept, pravda jak dlouho to adeptil? dva roky asi, tak teï je teda doživotní èlen a tamuje mu to celkem dobøe. Ailish pøišla se svojí roztomilou paladinkou, ale robky si brát nechtìla, tak teï po nás hází zdma, nic jinýho jí totiž nezbylo :p Goodman, náš guildovní rekordman, asi se s náma nudí, protože si nedokážeme vysvìtlit, proè pokaždé, kdy projdeme první místností nìjaké temnorájské díry, odkopne. Za adepta to nedìlal, teï zaèal, asi ho to baví. On zas baví nás. Vzali jsme mezi sebe také dva "Kamarády". Když jsme totiž zjistili, že jejich guilda konèí v Temném Ráji, bylo nám z toho fakt smutno, nabídli jsme tedy èlenství u nás a Zorg s Vanesskou už bìhají s naší zkratkou. Sky-Lark s Viperem vstali z mrtvích a Deathwing pro zmìnu usnul zimním spánkem. No za chvíli tu máme jaro, i když za okny to tak nevypadá, tak tøeba se probere :p V létì jsme si zadungovali spolu s Brotherhoodem v dungu Lamberk, zdárnì jsme ho prošli, nikdo neumøel, obrali jsme se vzájemnì o pár drobných v pokeru, zahranièní úèast zaruèena hned ze dvou evropských zemí, radost pohledìt.Na podzim jsme se zúèastnili perunových guildovních her. Sice jsme nijak nezazáøili, ale lepší než drátem do oka. Však dvanácté místo není tak zlé. Zorg s Vanesskou si sebou od Kamarádù pøivedli Ikarose a tak jsme ho udìlali adeptem a Dudek zas pøitáhnul kámoše, Deathwoman, a už taky adeptíkuje. Do roku 2010 jsme vykroèili pravou nohou a silvestrovské oslavy jsme všichni pøežili. Na zaèátku roku se Zorg s Vanesskou rozhodli, že do toho na neèisto prásknou tady v ráji. Jak øekli, tak udìlali. Jsme zvìdaví, jestli jim to takhle pùjde i tam na druhé stranì. A v neposlední øadì se taky musíme rozlouèit s Erièkem. Po ètyøech dlouhých letech strávených u nás v guildì se rozhodl, že ho modrá nebaví a tak trochu víc nám zèervenal. Pøát mu hodnì pojetých šmoulù nebudeme, co chtìl, to má. A co naše dungování. Tak obèas to vázne, obèas ne. Vìtšinou to nehrotíme a zajdem nìco malýho. Když se nám naskytne pøíležitost, tak i nìco velkýho. Vìtšinou nás doprovází náš vìrný psík Soro a jeho kamarád z klanu koèièí pracky Arzu.
 
  2009-01-16 | novinka
15. øíjna jsme trochu usnuli a tak nìjak spíme poøád, i když ... nemohli jsme žít bez Lega a z adeptských øad by nám urèitì utekl, tak jsme mu pod stromeèek nadìlili èlena. Byl nadšen a už se ho asi nezbavíme, obèas si øíkáme, co jsme to vymòoukli, to když nám Legolendek organizuje v guildì i špatnì položený lahvièky :p Ale už je náš a nikomu ho nedáme. Pøibylo nám taky pár žadatelù a z toho nejaktivnìjšího jsme udìlali adepta, odchytli jsme ho zrovna když mìl trochu volna mezi výlety po krásách restauraèních zaøízení, tak vítej u nás Smoldo. A pár lidièek nám usnulo: Trejtny teï valí PvP v matice a èeštinì a Owyn se Sky-Larkem zaøizují spoleèné bydlení nìkde v tom svìtì venku. Nicménì aby to tu nebylo jen o spaní, stále chodíme umírat s kamarády z Brotherhoodu do rùzných zákoutí v Temném ráji, nìkdy nás potkáte v Britu v Hotelu "Healer" a nìkdy taky ne, akorát nemáme potøebu to sem psát
 
  2008-10-15 | novinka
Toho pùl roku, co se tu nic nedìlo, neznamená, že Etoiles usnuli. Ba naopak koneènì jsme se rozhoupali a Sinixe, Sky-larka a Deathwinga jsme povýšili z øad adeptských do tìch èlenských. Pravda, Temný ráj je krásný, ale pro nìkoho z nás je ten druhý svìt ještì krásnìjší, proto se louèíme s Mistym, Dannym, Viperem, Kurtisem, Nathanjelem, Machlikem a Rufucem, kteøí nám usnuli dlouhým zimním spánkem a odcestovali užívat si do reality. Lidé od nás ovšem jen neodchází, máme i dva nové pøírùstky. Na konci záøí jsme mezi nás pøijali Legolenda a Dark Angela. Nech se vám u nás líbí, pánové.
 
  2008-03-26 | Trenky
Opìt pøišla doba velkého praní. Vyprali jsme Trenky z adeptù a naprali ho do èlenù.
 
  2008-03-13 | Billy
Nìjak jsme na toho našeho afkáøe zapomnìli a adeptil u nás rok. Doadeptil... a mùže zaèít afkaøit za èlena.
 
  2008-02-10 | Nový adeptík - Vendulka
Je vás moc pánové a my jsme jen tøi. Víte co vás èeká? No jo, další ženská v guildì a navíc umí používat bandy... Vítej u Hvìzd.
 
  2008-02-10 | Fufu
"Fufu, jestli to dáš dneska, máš to v kapse" ... Dal to a dal to dokonce dobøe, tak co s ním s "dìdkem"... Vítej doma :p
 
  2008-01-22 | Dudek a Mike Dirnt
Snílci nám usnuli tvrdým zimním spánkem, tak se od nich dva trhli a protože stejne bydlí s náma, tak teï už maj i klíèe od dveøí. Hodnì štìstí s Hvìzdnou guildou.
 
  2008-01-21 | Nick Slauther
Míøí mnohem dál než do Hytlu, tak mu u nás bylo tìsno. Pøejeme mnoho úspìchù na dalších cestách Temným Rájem.
 
  2008-01-20 | Marianna
Je to skoro rok, co za sebou práskla dveøma, protože musela. Týden na to uz shánìla porty, aby nemusela z Magincie do Zenta pøes Nujelm. V nedìli k nám naportovala naposledy jako modrá a teï ji vidíme koneènì zelenì.
 
  2008-01-17 | Nový adept Sky-lark
Tak když už mu portujeme do baráèku, tak proè bychom se nevidìli zelenì. Navíc prý už ho život samotáøe nebaví .. Vítej tedy u nás.
 
  2007-12-20 | Keiron
Tak další, co odlepil bednu (kdo má ty removery poøád dìlat), hodil ji na záda a odkráèel z domu. My víme kam a doufáme, že i tam se mu bude líbit tak, jak u nás. Pøejeme hodnì štìstí na dalších cestách po Temném Ráji.
 
  2007-12-17 | Nový Adept - Trenky
Tak jsme prali, no jo vánoce za dveøma. A naprali jsme si do guildy Trenky(ho) a dokonce to ustál, ne jak taulda. Doufáme, že rád bude nosit naši zkratku.
 
  2007-12-03 | Deathwing a Sinix
A znovu jsme slavili. Sice v menším poètu než kdykoliv jindy, ale pøijetí dvou okøídlencù bylo i tak zábavné. Nechápeme ovšem, jak to dìlaj, že nám doma vždycky líbaj naší úžasnou plovoucí podlahu, vážnì divný.
 
  2007-12-02 | Gimmli/Smoking
Jeden dlouhý rok nám dìlala spoleènost kulometnice Smoking a její brácha batman Gimmli. Celou dobu se chlubila, jak ji to pøíjmení sluší. V nedìli ráno však hodila bednu na záda s tím, že musí pokraèovat na své pouti dál. Pøejeme hodnì štìstí na dalších cestách po Temném Ráji.
 
  2007-11-26 | Hannibal Barkas
V pondìlí jsme lehce slavili pøijetí Hannibala do našich øad, jen pan léèitel to chudák nepøežil. :P
 
  0000-00-00 |
 
 


Vtej na strnkch guildy :

             Les enfants des toiles - Dti hvzd.

Strnky se neustle vyvjej a aktualizuj. Budeme velice rdi, e se k nm budete vracet a sledovat dn v na guild. Nov je funknn galerie a tak frum, kde nm mete zanechat vzkaz a kde se mohou hlsit ppadn adatel o vstup do guildy Les enfants des toiles - Dti hvzd.
Les enfants des toiles, guilda na shardu Dark Paradise  |  ©  text : Marianna & code, design : DannyC  2006  |  php & html & css